1. അനുദ്ഭട

    1. വി.
    2. ശക്തിയില്ലാത്ത
    3. ധൈര്യമില്ലാത്ത
    4. ഉന്നതമല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക