1. അനുദ്ഭൃത

    1. വി.
    2. ഭാരം കയറ്റാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക