1. അനുദ്യോഗ

    1. വി.
    2. പരിശ്രമിക്കാത്ത
    3. ഉദ്യോഗമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക