1. അനുദ്വിഗ്ന

    1. വി.
    2. പരിഭ്രമിക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക