1. അനുദ്വേഗം

    1. നാ.
    2. ഉത്കണ്ഠയോ ഭയമോ ഇല്ല്ലായ്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക