1. അനുനന്ദിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ആസ്വദിക്കുക, ലാളിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക