1. അനുനയം

    1. നാ.
    2. വശപ്പെടുത്തൽ
    3. ഉപചാരം
    4. അഭ്യർഥന
    5. അച്ചടക്കം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക