1. അനുനാസികാതിപ്രസരം

    1. നാ.
    2. അനുനാസികം തൊട്ടുപിന്നാലേ വരുന്ന ഖരത്തെക്കൂടി അനുനാസികമാക്കി മാറ്റുന്ന ഭാഷാനയം. ഉദാ: അടങ്കൽ >അടങ്ങൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക