1. അനുനിമിഷം

    1. അവ്യ.
    2. നിമിഷം തോറും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക