1. അനുപതനം

    1. നാ.
    2. പിന്തുടരൽ, ആക്രമിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക