1. അനുപദ

  1. വി.
  2. വാക്കിനുവാക്ക് എന്ന രീതിയിലുള്ള, പദാനുപദമായ
 2. അനുപധ

  1. വി.
  2. ഉപധയില്ലാത്ത, ചതിയില്ലാത്ത
  3. ഉപധാക്ഷരമില്ലാത്ത
 3. അനുപ്ത

  1. വി.
  2. വിതയ്ക്കപ്പെടാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക