1. അനുപദം

  1. അവ്യ.
  2. അടിക്കടി, ഓരോ ചുവടുവയ്പ്പിലും തൊട്ടുപുറകിലായി
 2. അനുപഥം

  1. അവ്യ.
  2. വഴിയിൽക്കൂടി, വഴിയേ, വഴിനീളെ
 3. അനുപാതം

  1. നാ.
  2. പിന്തുടരൽ, പറക്കൽ
  3. ക്രമത്തിനുള്ള പോക്ക്
  1. ഗണിത.
  2. രണ്ട് അംശബന്ധങ്ങൾക്കു തമ്മിലുള്ള സമാനത (തുല്യത)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക