1. അനുപദിഷ്ട

    1. വി.
    2. ഉപദേശിക്കപ്പെടാത്ത, അഭ്യസിക്കപ്പെടാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക