1. അനുപദീന

    1. നാ.
    2. മൂടിച്ചെരുപ്പ്, (:Boots)
    3. മെതിയടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക