1. അനുപപത്തി

    1. നാ.
    2. പൊരുത്തമില്ലായ്മ, ചേർച്ചയില്ലായ്മ, യുക്തിയില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക