1. അനുപമ1

    1. വി.
    2. തുല്യതയില്ലാത്ത, മെച്ചപ്പെട്ട
  2. അനുപമ2

    1. നാ.
    2. അതുല്യയായവൾ, കുമുദനെന്ന ദിഗ്ഗജത്തിൻറെ പിടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക