1. അനുപരത

    1. വി.
    2. തടയപ്പെടാത്ത
    3. അവസാനിക്കാത്ത, മരിക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക