1. അനുപലബ്ധി

    1. നാ.
    2. അപ്രത്യക്ഷം, (പ്രത്യക്ഷാദിയുടെ) അഭാവം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക