1. അനുപശ്യ1

    1. വി.
    2. നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന
  2. അനുപശ്യ2

    1. അവ്യ.
    2. നോക്കിയിട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക