1. അനുപസ്കൃത

    1. വി.
    2. ഒരുക്കപ്പെടാത്ത, തേച്ചുമിനുക്കാത്ത
    3. അകൃത്രിമമായ
    4. പാകം ചെയ്യാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക