1. അനുപസ്ഥിത

    1. വി.
    2. സമീപത്തല്ലാത്ത
    3. നിലവിലില്ലാത്ത
    1. നാ.
    2. അനുപസ്ഥിതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക