1. അനുപാദേയ

    1. വി.
    2. സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക