1. അനുപുരുഷൻ

    1. നാ.
    2. പിന്നാലെ ചെല്ലുന്നവൻ, അനുഗൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക