1. അനുപൂർവ്യ

    1. വി.
    2. പൂർവത്തെ അതിക്രമിക്കാത്ത, മുറയ്ക്കുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക