1. അനുപൃഷ്ടം

    1. അവ്യ.
    2. ഒന്നിനുപിന്നിൽ മറ്റൊന്നായി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക