1. അനുപേത

    1. വി.
    2. കൂടെയുള്ളതല്ലാത്ത
    3. ഉപനയം കഴിക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക