1. അനുപ്രകൃതി

    1. നാ.
    2. ഉപമന്ത്രി, മന്ത്രിയുടെ സഹായിയായ അധികാരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക