1. അനുപ്രവചനം

    1. നാ.
    2. ഗുരു ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് കേട്ട് ആവർത്തിച്ചു ചൊല്ലിപ്പഠിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക