1. അനുപ്രവേശം

    1. നാ.
    2. കയ്യേറ്റം
    3. അനുകരണം
    4. അടുത്തതിന്നടുത്ത വീട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക