1. അനുപ്രവേശിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ഒപ്പം പ്രവേശിക്കുക
    3. പരിചിതഭാവത്തിൽ സംഭാഷണത്തിലേർപ്പെടുക
    4. അനുകരിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക