1. അനുപ്രസക്ത

    1. വി.
    2. വീതിക്കുള്ള, ഇരുഭാഗത്തോടും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക