1. അനുപ്രാപ്തി

    1. നാ.
    2. പ്രാപിക്കൽ, ചെന്നുചേരൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക