1. അനുബന്ധചതുഷ്ടയം

    1. നാ.
    2. പ്രതിപാദ്യവിഷയത്തിലെ അടിസ്ഥാനഖടകങ്ങളായ വിഷയം, പ്രയോജനം, സംബന്ധം, അധികാരി എന്നീ നാലിനും കൂടി പറയുന്ന പേർ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക