1. അനുബന്ധി

  1. നാ.
  2. ദാഹം
  1. വി.
  2. ബന്ധമുള്ള, ചേർന്നിരിക്കുന്ന
  1. നാ.
  2. ഇക്കിൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക