1. അനുബന്ധീഭൂതം

    1. നാ. വ്യാക.
    2. ഭൂതകാലത്തിൻറെ ഒരു വകഭേദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക