1. അനുബന്ധ്യ

    1. വി.
    2. പ്രധാനപ്പെട്ട
    3. കൊല്ലപ്പെടേണ്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക