1. അനുബിംബം

    1. നാ.
    2. നിഴൽ, പ്രതിച്ഛായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക