1. അനുബോധനം

    1. നാ.
    2. ഓർമിപ്പിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക