1. അനുഭവപ്പെടുക

    1. ക്രി.
    2. അനുഭവത്തിൽ വരിക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക