1. അനുഭവസിദ്ധ

    1. വി.
    2. അനുഭവംകൊണ്ടു നേടിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക