1. അനുഭവസ്ഥൻ

    1. നാ.
    2. അനുഭവം കൊണ്ട് അറിഞ്ഞവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക