1. അനുഭാവം

  1. നാ.
  2. മനോവികാരങ്ങളെ പുറത്തറിയിക്കുന്ന ചേഷ്ടാവിശേഷം, ഭാവബോധനം
  3. സജ്ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിനിശ്ചയം
  4. പ്രഭാവം
  5. അനുകൂലമായ മനോഗതി
 2. അനുഭവം

  1. നാ.
  2. നേരിട്ടുണ്ടാകുന്ന ബോധം, ജീവിതത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ധാരണ
  3. പരീക്ഷണനിരീക്ഷണങ്ങൾകൊണ്ട് സദ്ധിച്ച ജ്ഞാനം
  4. പ്രവൃത്തിപരിചയം
  5. ഭൂസ്വത്തു മുതലായവ കൈവശം വച്ചു ഫലമെടുക്കൽ
  6. ശമ്പളം, പ്രതിഫലം, ശമ്പളത്തിനുപുറമേയുള്ള ആദായം
  7. അനുഭോഗം
  8. ഫലം, ഗുണദോഷാദികൾക്കുപാത്രമാകൽ, സ്ഥാനമോ ശിക്ഷയോ
  9. സുഖദുഃഖാദികൾക്കു പാത്രമാകൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക