1. അനുഭാഷണം

    1. നാ.
    2. പറഞ്ഞതുതന്നെ പിന്നെയും പറയൽ
    3. ചേർന്നുപറച്ചിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക