1. അനുഭൂത

    1. വി.
    2. അനുഭവിച്ച, അറിഞ്ഞ, ആസ്വദിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക