1. അനുഭൂതി

    1. നാ.
    2. അനുഭവം
    3. പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനം (പ്രത്യക്ഷം, അനുമതി, ഉപമിതി, ശബ്ദം ഇവനാലുമത്ര അനുഭൂതിചതുഷ്ടയം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക