1. അനുഭോക്താവ്

    1. നാ.
    2. അനുഭവിക്കുന്ന ആൾ, ഉപഭോക്താവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക