1. അനുമത

    1. വി.
    2. അംഗീകരിച്ച
    3. ഇഷ്ടപ്പെട്ട
    4. സമ്മതമായ, ഹൃദ്യമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക