1. അനുമതൻ

    1. നാ.
    2. ഇഷ്ടൻ, കാമുകൻ, സമ്മതൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക