1. അനുമനനം

    1. നാ.
    2. സമ്മതിക്കൽ, അനുമതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക