1. അനുമന്താവ്

    1. നാ.
    2. അനുമതി നൽകുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക